یکی از کارهای مهم رهبر در یک سازمان تصمیم گیری های پیچیده است.

در این تصمیم گیری ها باید زمان و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

سپس با توجه به این دو مورد تصمیم گیری شود.

حال رهبر باید این نکته را زیر نظر داشته باشد که در تصمیم گیری های پیچیده ذینفعان نیز بسیار مهم هستند.

تصمیم گیری یک فرد در مورد یک موضوع می تواند مناقشه براانگیز باشد

اما یک بازی چندمسئله ای که منجر به یک تصمیم واحد شوند باعث ایجاد همدلی در اعضای گروه خواهد شد.

اگر می خواهید در مورد بازی چندمسئله ای در تصمیم گیری پیچیده بیشتر اطلاعات داشته باشید اینجا کلیک کنید.

ذینفعان در تصمیم گیری