تاثیر شادی در ارتباطات اجتماعی

اگر مغز را زمانی که لبخند می زند بررسی کنید پاسخی در مراکز لذت مشاهده می کنید.

شاد بودن باعث می شود که ارتباطات اجتماعی شما بهتر شود و مطلوبیت بهتری داشته باشد. در این ویدیو همچنین تاثیر دلبستگی را در شادی و ارتباطات اجتماعی بیان می کنیم. توصیه می شود حتما ویدیو دلبستگی، شادی و مغز از سری دوره علم شادبودن را مشاهده کنید.

برای مشاهده اینجا کلیک نمایید.

شادی