آیا می دانید حافظه شما می تواند مورد تغییر قرار گیرد؟

آیا می دانید ذهن شما می تواند با استفاده از رسانه ها و ابزارهای مختلف تغییر کند؟

حافظه افراد در طی زمان دچار تغییراتی می شود. هر روزه اطلاعات غلطی از طریق رسانه ها ممکن است به شما برسد.

رسانه ها می توانند با استفاده از ابزارهای مختلف ذهن افراد را در مورد اتفاقات گذشته تغییر دهند. حتی این رسانه ها می توانند به آن چه که دوست دارند حافظه شما را تغییر دهند.

اگر دوس دارین ویدیو کامل رو ببنید اینجا کلیک کنید.

حافظه