آیا رهبری یک هنر است؟

آیا رهبری یک سازمان کار ساده ای است؟

رهبری یک سازمان می تواند ساده باشد اگر دنیا پایدار باقی بماند. حال  که دنیا با این سرعت در حال تغییر است شما بگویید رهبری کار ساده ای است؟

رهبری مفهومی به شدت متفاوت و سخت تر از مدیریت دارد. معمولا هر رهبر یک سبک غالب دارد.

حتما اکنون سوالات زیادی برای شما مطرح شده است.

برای پاسخ به این سوالات ویدیو کامل را از اینجا مشاهده نمایید.

رهبری چیست؟