پایگاه قدرت از دوره رفتارسازمانی

پایگاه قدرت از دوره رفتارسازمانی:

در این ویدیو پایگاه قدرت از دوره رفتارسازمانی را معرفی می کنیم.

پایگاه قدرت

قدرت:

قدرت: ظرفیتی است که شما باید افراد دیگر را نسبت به آنچه که می خواهید انجام دهند، تحت تاثیر قرار دهید و قدرت از پایه های مختلفی ناشی می شود.

6 پایه و مبنای بسیار خاص قدرت:

  • اجبار
  • پاداش
  • مشروع
  • تخصص
  • مرجع
  • اطلاعات

قدرت اجبار:

قدرت اجبار بر مبنای ترس است و زمانی است که دیگر افراد می خواهند کاری را برای شما انجام دهند زیرا آن ها از نتیجه عدم انجام می ترسند.

آن ها ممکن است بخواهند تا از عصبانی شن یا ناراحت شدن شما جلوگیری کنند یا نخواهند با نتایج خاص، شما را روبرو کنند.

  • به عبارت دیگر من می خواهم شما را غارت کنم یا نمی خواهم پاداش شما را بدهم.

قدرت پاداش:

مخالف قدرت اجبار است و زمانی است که افراد می خواهند کاری را برای شما انجام دهند زیرا، آن ها به دنبال یک پاداش ویژه هستند.

مثال: من به شما می گویم که اگر این پروژه را به خوبی انجام دهید در آینده نزدیک ترفیع دریافت می کنید و شما سعی می کنید کار خوب را به بهترین شکل انجام دهید پس این نشانه قدرت پاداش است.

  • تفاوت قدرت اجبار و پاداش:

قدرت اجبار: تمام درباره دوری از آنچه که شما می ترسید، است.

قدرت پاداش: رفتن به سمت آن چیزی است که شما می خواهید.

قدرت مشروع:

این قدرت از موقعیت شما در یک سلسله مراتب که به خوبی تثبیت شده، ناشی می شود.

نکته مهم: این مورد به شکل گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است.

مثال1: رئیسی می گوید، این کار را انجام بده، زیرا من رئیس هستم.

مثال2: شما کاری را برای دیگران انجام می دهید زیرا آن ها طبیعتا بخشی از اعتبار هستند.

قدرت تخصص:

زمانی است که افراد دانش یا مهارت خاصی دارند که به شدت مورد استقبال است.

مثال: پزشکی که در علم خود متخصص است. بنابراین، مقدار معینی از قدرتش به خاطر تخصصی است که در طول سال ها آموخته است و این البته می تواند باعث شود که افراد از خودشان محافظت کنند.

قدرت مرجع:

زمانی است که افراد ویژگی های مطلوب معین مانند کاریزما یا هوش خاصی دارند، یا راهی برای ارتباط با مردم دارند. اما چیزی در مورد آن ها وجود دارد که آن ها را جذاب می کند و دیگران را جذب خود می کنند تا دیگران از آن ها پیروی کنند.

قدرت مرجع از افرادی شبیه دیگران ناشی می شود و این واقعا توضیح می دهد که چرا به سلبریتی ها پول زیادی برای حمایت از محصول معینی پرداخت می شود.

قدرت اطلاعات:

زمانی است که افراد کنترل یا دسترسی به اطلاعات ویژه ای دارند اما قدرت اطلاعات با قدرت تخصص متفاوت است.

  • تفاوت قدرت اطلاعات و قدرت تخصص:

قدرت اطلاعات: زمانی است که شما می دانید برای به دست آوردن جواب درست کجا بروید.

قدرت تخصص: زمانی است که شما خودتان دانشی دارید، یا دارای مهارت خاصی هستید.

مثال:

یک منشی یا دستیار مدیرعامل مقدار زیادی قدرت اطلاعات را دارد، آن ها حتی ممکن استتمام اطلاعاتی را که دارند، درک نکنند؛ اما آن ها برای انجام کار خود به افراد و اطلاعات درستی دسترسی دارند.

عضویت در خبرنامه

از دیگران زودتر مطالب جدید را دریافت کنید
در خبرنامه‌ عضو شوید تا مطالب به‌روز مستقیم به شما ارسال شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .