چگونه مدیریت پروژه موفقی داشته باشم؟

در این ویدیو با دوطرز فکر راجع به مدیریت پروژه آشنا خواهیم شد.

یک رهبر موفق باید توانایی ذهنی مدیریتی برای مدیریت پروژه داشته باشد.

رهبر نباید درباره اهدافش بسیار صریح باشد. دلیل آن را می دانید؟

چون هر چقدر درباره اهدافتان صریح تر باشید مخالفان شما راحت تر می توانند با شما مخالفت کنند.

برای اینکه در مورد مدیریت پروژه بیشتر بدانید، این ویدیو را از دوره رهبری برای مهندس ها ببینید.

مدیریت پروژه