استفاده از نمودار تغییرات:

در این جلسه در مورد استفاده از نمودار تغییرات صحبت خواهیم کرد.

چه کسی می تواند این نمودار را به منظور به حداقل رساندن تاثیرات منفی به کار ببرد؟

آن چه که می خواهیم با استفاده از نمودار تغییرات انجام دهیم این است که بهره وری به همان اندازه سابق عمیق و پایین نیست و باریک تر است به عبارت دیگر زمان اجرای تغییر کاهش می یابد.

در هر کدام از مراحل چطور این کار را انجام دهیم؟

استفاده از نمودار تغییرات

مرحله اول:

مرحله اول چیزی که آن را مرحله تلقین می نامیم.

در این مرحله می خواهیم بابت تغییرات که اتفاق می افتد، افراد آشفته نباشند و حداقل دلیل تغییر را باور داشته باشند. در این مرحله می خواهیم مطمئن شویم که افراد صحبت کلی را درک می کنند و تغییر به آن ها سود می رساند. در این مرحله یا منطقه خطر جایی که افراد خشمگین هستند و ممکن است نسبت به تغییرات غمگین باشند می خواهیم مطمئن شویم که به اعتتراضات آن ها توجه می کنیم.

مشکل چیست؟

چرا افراد در مقابل تغییر مقاومت می کنند؟

چه چیزی باعث ترس آن ها شده است؟

همه این عوامل را می توانیم در کنار هم قرار دهیم تا ببنیم چطور می توانیم این اختلالات را به حداقل برسانیم.

مرحله ذوم:

در این مرحله بسیار مهم است که به صخبت های کارمندان گوش کنیم.

آن ها مرحله شوک را رد کرده اند و می دانند تغییر برای چه چیزی است؟

در اینجا احتمال دریافت بازخورد های سازنده از بازخوردهای عاطفی بیشتر می باشد.

مرحله سوم:

نقطه برگشت سومین مرحله می باشد.

جایی که امیدواریم افراد تغییر مسیر داده تا لزوم و دلایل تغییر شما را درک کنند. در اینجا باید اطلاعات، آموزش و هرچیزی که مورد نیاز است به آن ها داده شود.

مرحله چهارم:

مرحله آخر رسیدن به طبیعت دوم است.

در این مرحله شما می خواهید شاهد افزایش بهره وری باشید و  می خواهید بهره وری با کیفیت تری داشته باشید. در این مرحله باید مطمئن شوید افراد تغییر را پذیرفته اند و نسبت به تغییری که به وجود آمده، احساس خوشحالی می کنند.