برنامه ریزی همواره یکی از مواردی است که همیشه نسبت به انجام آن تاکید می شود.

شما چقدر در کارهایتان برنامه ریزی دارید؟

آیا برای کارهای بزرگ هم برنامه ریزی می کنید؟

آیا به برنامه ریزی های خود عمل می کنید؟

نظریه برنامه ریزی اشتباه راشنیده اید؟

برای پاسخ به سوالات بالا ویدیو بدگمانی از دوره علم فکرکردن انسان را ببینید.

برای مشاهده ویدیو اینجا کلیک نمایید.

برنامه ریزی