شما چگونه ارتباط برقرار می کنید؟

چرا شما تمایل به ارتباط دارید؟

اکسی توسین چیست؟

عسب واگوس چیست؟

آیا شما دلبستگی خاصی دارید؟

برای پاسخ به سوالات بالا ویدیو چه طور ما تمایل به ارتباط داریم از دوره علم شاد بودن را مشاهده نمایید.

برای مشاهده ویدیو اینجا کلیک نمایید.

شماچگونه ارتباط برقرار می کنید؟