آیا می دانید مشتری قبل از خرید چه فرآیندی را طی می کند؟

این فرآیند از نظر زمانی چقدر طول می کشد؟

آیا بازاریاب ها نیازهای مشتریان را شناسایی می کند؟

باید فرآیند خرید مشتری را درک می کنید تا بتوانید را به خوبی به فروش برسانید.

روش تصمیم گیری مشتری | mbakit