خیلی از دانشمندان معتقدند که عوامل مختلفی بر روی رفتار و تصمیم گیری های ما موثر است.

در واقع عواطف و احساسات ما بر روی تصمیم گیری های ما موثر است.

شاید بین دو گزینه که نسبت به هم برتری چندانی نداشته باشند شما گزینه ای را انتخاب می کنید که حس بهتری نسبت به آن داشته باشید.

برای مشاهده ویدیو کامل اینجا کلیک نمایید.

تصمیم گیری